Privatkunder: 94069542 - Bedriftskunder: 69130590 Man - Fre: 07:00 - 16:00

Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER
Dokument: BE_6_1
Oppdatert: 18.05.2017

1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper (kunde), med mindre annet er skriftlig avtalt. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om kjøp av 13.mai 1988 nr 27.

2. LEVERING
Levering finner sted i h.h.t. nærmere avtale, tilbud, anbud e.l. Leveringstiden er 5 – 7 arbeidsdager. Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.
Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.
Alle forsendelser foregår på kjøpers risiko.

3. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva, gebyr, frakt og eventuell ekstra utvendig emballasje slik som esker, kartonger etc.
Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum både ved forsendelse med selvstendig fraktfører og ved bedriftens egen distribusjon av varer.
Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig. Enkeltordre under kr 400,- eks. m.v.a. belastes med et småordretillegg.

4. BETALING
Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i h.h.t. avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Kredittid er 20 dager.
Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

5. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr.pkt. 2.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.
Dersom slik reparasjon utføres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.

6. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 7 kalenderdager.
Mangler som først kan oppdages etter montering og/eller igangkjøring, må påberopes straks mangelen oppdages.
Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

7. ERSTATNING
Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg instumentet/utstyret), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen (eks mva.).

8. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

9. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.